1e spoor, 2e spoor en 3e spoor re-integratie

Als re-integratie bij de huidige werkgever niet mogelijk is (1e spoor), volgt re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor). Als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid geen passende werkplek heeft gevonden en in de WIA komt (3e spoor).

Tijdens het volledige proces hebben de werknemer en werkgever verantwoordelijkheden. Deze zijn geborgd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). 

Werknemer
Er gelden diverse regels voor een zieke werknemer, welke veelal zijn terug te lezen in het contract, personeelshandboek of het verzuimprotocol. De werknemer is verplicht deze regels in acht te nemen. Je kunt hierbij denken aan procedure rondom ziekte- en herstelmelding, bereikbaarheid tijdens ziekte en vakantie en afspraken over re-integratie en werkhervatting.

Tijdens de re-integratie dient de werknemer actief mee te werken aan het herstel en zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Dat kan betekenen dat er tijdelijk ander passend werk gedaan wordt. Daarnaast mag de werknemer het herstel niet in de weg staan of vertragen.

Als de werknemer zich niet aan de regels houdt, dan mag de werkgever minder loon betalen of zelfs loon inhouden. Als een werknemer het niet eens is met bepaalde afspraken, dan dient er een deskundigenoordeel aangevraagd te worden bij UWV.

Werkgever
Als de werknemer ziek is, zorg dan voor een gedegen dossieropbouw. Let erop dat er geen medische informatie in staat en er alleen gesproken wordt over mogelijkheden. Evalueer in ieder geval iedere 6 weken het Plan van aanpak en stel deze bij indien nodig. UWV biedt via deze link een stappenplan aan, waarin alle onmisbare stappen zichtbaar zijn. De afspraken die met de werknemer worden gemaakt in het Plan van aanpak worden nagekomen binnen de gestelde termijnen. De documenten over de re-integratie dienen bewaart te worden, daarnaast dient er een re-integratieverslag aanwezig te zijn. Als de werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraag doet, maar er blijkt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan voor de re-integratie, dan kan UWV de werkgever verplichten om langer het loon door te betalen. Dit kan voor maximaal 1 jaar.

1e spoor
Dit is een wettelijke verplichting voor de werkgever. De werkgever en werknemer hebben samen als doel dat zij actief werken aan terugkeer van de werknemer. In het 1e spoor wordt er eerst gekeken naar terugkeer in eigen functie. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, wordt er gekeken of terugkeer in eigen functie met bepaalde aanpassingen mogelijk is. Bijvoorbeeld aanpassingen in het rooster, het takenpakket of bepaalde tools zodat het werk uitgevoerd kan worden. Wanneer dit niet mogelijk is wordt door de bedrijfsarts een functiemogelijkhedenlijst (FML) opgesteld. Deze is nodig voor het uitvoeren van een Arbeidsdeskundigonderzoek (ADO). Dit is een onderzoek waarbij een externe professional onderzoekt wat de mogelijkheden van de werknemer zijn en welke functies er zijn binnen de organisatie mogelijk passend zouden zijn. Bij grote organisaties wordt er ook gekeken of er bepaalde functies gecreëerd kunnen worden voor iemand. Dit proces duurt maximaal één jaar. De werknemer moet in de 42e ziekteweek ziekgemeld zijn bij het UWV. Als blijkt uit het ADO dat er geen mogelijkheden zijn binnen de huidige organisatie, wordt het 2e spoor opgestart.

2e spoor
Het 2e spoor wordt ingezet op zijn vroegst na de 8e week en op zijn laatst in de 52e week van de ziekmelding. Een uitzondering is het geval waarbij er na 12 maanden een positief vooruitzicht bestaat dat de werknemer binnen 15 maanden 100% hersteld is. Dit is afhankelijk van hoe duidelijk de problematiek is. Een 2e spoortraject duurt circa 6 tot 12 maanden. Aangezien het voor een werkgever niet eenvoudig is om een zieke werknemer extern te herplaatsen wordt er gedurende het 2e spoor in de meeste gevallen een re-integratiebureau ingeschakeld. Het 2e spoor omvat doorgaans drie typen activiteiten: sollicitatiebegeleiding, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding en jobhunting.

3e spoor
Zoals in de inleiding van de blog genoemd, is een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) verantwoordelijk tijdens het 3e spoor. Als eigenrisicodrager WGA blijft een werkgever na de Poortwachtersperiode 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. De werknemer heeft tijdens het 3e spoor (vanzelfsprekend) nog geen ander werk en is na twee jaar nog altijd arbeidsongeschiktheid. De werkgever kan het 3e spoor ook onderbrengen bij een verzekering van het UWV of een verzekeraar. Zij nemen dan de re-integratie van de medewerker over.

Deel dit bericht

Ontdek meer

Geen categorie

Tijd voor verandering

Na 10 mooie jaren samen All Human verder te hebben uitgebouwd is het tijd voor verandering. Muriël van Beurden gaat verder onder de naam All